Erişilebilirlik Menüsü

Ekran Okuyucu

Seçili Alan Okuyucu

Bağlantı Vurgula İkonu

Bağlantı Vurgula

Metni Büyüt İkonu

Büyük Metin

Metni Sola Hizala

İmleç

Okuma Kılavuzu

Okuma Maskesi

Disleksi Dostu

Kontrast

Solgunlaştırma

Düşük Doygunluk

Yüksek Doygunluk

Yüzüncü Yıl Logosu Atatürk
2024 YILI TERCÜMANLIK BAŞVURU İLANI
02.10.2023

T.C.

H A T A Y

ADLÎ YARGI İLK DERECE MAHKEMESİ

ADALET KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

 

İ L Â N

 

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununa Göre Tercüman Listelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin ilgili maddeleri gereğince Hatay Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanlığınca düzenlenecek 2024 Yılı Tercüman Listesine başvurmak için, başvuru tarihi, başvuru kabul şartları ile başvuru için istenen belgeler aşağıya çıkarılmıştır.

BAŞVURU ŞARTLARI         :

1.Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak veya 29.05.2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart sahibi olmak,

2.Başvuru tarihinde fiil ehliyetine sahip olmak,

3.En az ilkokul mezunu olmak,

4.Başvuru tarihinde 18 yaşını tamamlamış olmak,

5.Affa uğramış ya da ertelenmiş olsalar bile, Devlete ve adliyeye karşı işlenen suçlar, 12.04.1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda yer alan suçlar ile basit ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma suçlarından hükümlü olmaması veya hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmemiş olmak,

6.Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılmamış veya sanat icrasından yasaklanmamış olmak,

7.Komisyonunun bağlı bulunduğu il çevresinde oturmak veya bir meslekî faaliyeti icra etmek,

8.Başka bir komisyonun listesinde kayıtlı olmamak,

BAŞVURU EVRAKLARI     :

1)Fotoğraf yapıştırılmış olarak Başvuru Formu (EK-1)

2) T.C. kimlik numarası beyanı (nüfus cüzdanı, ehliyet, pasaport) veya 5901 sayılı Kanunun 28 inci maddesine göre düzenlenmiş olan Mavi Kart örneği ya da Kartın ibraz edilememesi durumunda Kimlik Paylaşımı Sistemi aracılığıyla Mavi Kartlılar Kütüğünden alınacak kayıt örneği,

3)Komisyonun bulunduğu il çevresinde oturduğu ya da bu ilde meslekî faaliyetlerini yürüttüğüne dair belge, (adrese dayalı nüfus kayıt örneği veya işyerine ait belge)

4)Tercüman olmak istediği dil veya diller ile işaret diline ilişkin diploma, ruhsatname, sertifika gibi belgelerin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği, (Onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılacaktır.) Böyle bir belgenin olmaması durumunda tercümanlık faaliyetini yerine getirecek derecede bildiği her dil için ayrı ayrı yazılı beyan,  (EK-2)  

 

5)Mezuniyet durumunu gösterir belgenin aslı veya komisyonca onaylanmış örneği (Onaysız belgelerin, aslı görülmek suretiyle Komisyonca onayı yapılacaktır.)

6)Disiplin yönünden meslekten ya da memuriyetten çıkarılma cezası almadığına ve sanat icrasından geçici olarak yasaklı durumda olmadığına dair kayıtlı olduğu meslek kuruluşu ya da çalıştığı kurum veya kuruluştan alacağı belge, (Hizmet Belgesi, Resmi Kurum veya Serbest Meslek Odası) (EK-3)

7-)Adli Sicil Kaydı

   **** Bir önceki yıla ait listede kayıtlı olanlar (1), (3), (6) ve (7) nolu bentlerde sayılan bilgi ve belgeleri ibraz edeceklerdir****

BAŞVURU USULÜ :

 

Başvuru Yeri : https://hatay.adalet.gov.tr/   internet adresinde yayınlanan Komisyonumuza ait  ilan metninin ekinde bulunan başvuru dilekçe ve belgelerin örneğinin internet sitesinden temini ile başvuruların Hatay Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanlığından (1. Kat 105 Nolu Büro) bizzat yapılacaktır.

 

Başvuru Tarihi :  Tercümanlık yapmak amacıyla listeye kaydolmak isteyenlerin başvuruları         16 Ekim 2023 Pazartesi günü başlayıp, 31 Ekim 2023 Salı günü  mesai bitiminde sona erecektir. Bu tarihten sonra yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ         :

Başvurular 30 KASIM 2023 tarihine kadar incelenerek evraklarında eksiklik tespit edilen tercüman adaylarına red kararı verilecektir.

Komisyon Başkanlığımızca yapılan inceleme sona erdikten sonra en geç 01 Aralık 2023 tarihinde Hatay Adliyesi https://hatay.adalet.gov.tr/ internet sitesinde ilan edilecektir.

Yemin Töreni 08.12.2023 Cuma Günü saat 09:30da, Hatay Adalet Sarayı -1 (eksi bir) Katta bulunan Konferans Salonunda yapılacaktır.

Mazeret beyanında bulunan ve mazereti kabul edilenler için Yemin Töreni 15.12.2023 Cuma Günü saat 09:30da Hatay Adalet Sarayı -1 (eksi bir) Katta bulunan Konferans Salonunda yapılacaktır. Belirtilen günler ve saatler dışında ayrıca yemin için töreni düzenlenmeyecektir.

LİSTELERİN İLANI  :

Yemin eden bilirkişilerden oluşan liste, 31 Aralık 2023 tarihine kadar https://hatay.adalet.gov.tr/ internet sitesinde yayımlanacak, Adliye Divanhanesine asılarak ilan edilecek ve bir örneği de Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığına, mahkemelere duyrulmak üzere merkez ve bağlı ilçe Cumhuriyet Başsavcılıklarına  dağıtımlı olarak gönderilecektir.

 

İlan olunur. 02.10.2023

 

                                                                                                                                                                                    İsmail AVCI

                                                                                                                                                                     Hatay Adalet Komisyonu Başkanı

 

 

 

EK-1 BAŞVURU FORMU

EK-2 TERCÜMANLIK DİL BEYANI

EK-3 HİZMET BELGESİ  (RESMİ KURUMDA ÇALIŞANLAR)

EK-3 HİZMET BELGESİ (SERBEST MESLEK SAHİBİ)

 

Adres

Akasya Mah. Çevre Yolu Cad. No: 32 Günyazı Mevkii Antakya/HATAY

Telefon

0326 228 11 77- 84

Faks: 0326 228 11 85 - 86 - 66

E-Posta

hataycbsisaretadalet.gov.tr